Shhhhhhhhhh…

Sekrit stuff going on at the blue labs.

Whrzzzzzzzzz. Shrtreertz! Click. Click. Click. “Damn!”. Whrzzzzzzzzz. Shrtreertz!